สุดยอดในด้านฟรีออนเทคโนโลยี - สุดขั้วในด้านสารทำความเย็น

ที่ "บลูแพลนเน็ท" ทุกอย่างต้องอยู่เหนือความคาดหมาย เรื่องของสารทำความเย็นนี้ก็เช่นเดียวกันการผลิต, การประดิษฐ์และการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการถ่ายบรรจุสารทำความเย็นและการแยกก๊าซทุกชนิดทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่ปรานีปรานอม การใช้กระบวนการ GO-NO-GO อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า Defect จากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมขวดแก้วในอดีตของผู้บริหารถูกนำมาใช้ที่องค์กรแห่งนี้อย่างเป็นระบบ การไม่ยอมให้มีสารทำความเย็นคุณภาพต่ำหรือมีความชื้นปนเปื้อนปะปนไปกับสินค้าคุณภาพสูงของเรา รวมไปถึงการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล การไม่ยอมให้มีสินค้าที่มีน้ำหนักบรรจุไม่ครบถ้วนหลุดรอดสู่มือของลูกค้า จึงเป็นหน้าที่หลักที่องค์กรของเราปฏิบัติกันเ่ช่นนี้ในแต่ละวันเพื่อนำมาซึ่งความเย็นสุดขั้วหรือ Ultimate Freeze อย่างที่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่านต้องการและจ่ายเพื่อมันอย่างแท้จริง "บลูแพลนเน็ท" ยังเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกสารหล่อลื่นความชื้นและสิ่งเจือปนออกจากสารประกอบ และแน่นอนมันรวมถึงความชำนาญในการตัดต่อและประกอบโมเลกุลของสารทำความเย็นเข้าด้วยกันเพื่อฟอร์มเป็นสารผสมชนิดต่าง ๆ อย่างแม่นยำอีกด้วย สุดขั้วในด้านสารทำความเย็นคิดถึงเรา "บลูแพลนเน็ท"